hakkımızda

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır" (1931)

Mustafa Kemal ATATÜRK

Neden Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü?

Alanlarında uzmanlaşmış büyük bir akademik kadro

İyi bir tarih eğitimi

Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında iyi bir iletişim

Sosyal ve kültürel faaliyetler

Spor, kültür, Rektörlük bursları ve özel burslar

Nitelikli bir tarih araştırmacısı olarak yetişme imkanı

Program Konuları

Bünyesindeki yedi anabilim dalında; Türk İslam, Asya, Avrupa, Afrika Tarihleri ve Medeniyetleri ile Tarih Metodolojisi konuları ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler, "Tarih Lisans" diploması alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Şartları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Tarih bölümüne gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversitede aldığı derslerle ilgili olarak, kesin kayıt yaptırdıkları ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili komisyonun incelemesi ve bölüm başkanlığının önerisi doğrultusunda fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Şartları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Lisans düzeyinde tarihçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütmektedir. Ders eğitim planında zorunlu olan derslere ilaveten öğrencilerin tarih anabilim dallarında uzmanlaşmasına ve yardımcı bilimlerden de yararlanma hedefine yönelik olarak seçmeli dersler bulunmaktadır. Lisans düzeyindeki öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri ve/veya staj yapmaları mümkündür. Bölümde lisans eğitimini başarı ile tamamlayanların Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına devam etme imkanları da bulunmaktadır. Enstitü bünyesindeki bir diğer program da Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Bu programlara kayıt için gerekli genel ve özel giriş şartları Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından her dönem ilan edilmektedir.

Programı Tamamlayan Öğrenciler

1. Tarih alanının ana bilim dallarında (Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Oamanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi vb) akademik düzeyde bilgi sahibir.

2. Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi okur, analiz eder ve akademik çalışmalarında kullanabilir.

3. Tarih araştırmalarında yöntem konularında mesleki yetkinliğe sahip olarak disiplin içi ve disiplinler arası ekiplerde yer alarak, alanında araştırma yapma kabiliyetine sahiptir.

4. Tarihi olay ve olguları incelerken disiplinler arası ve eleştirel bir bakış açısına sahiptir.

5. Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

6. Toplumların siyasi, iktisadi, askeri hukuki, sosyal ve kültürel tarihleri hakkında bilgi ve analiz yapabilme yeteneğine sahiptir.

7. Aldığı tarih eğitimi ile birey olarak kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde, çok yönlü entelektüel birikimine sahiptir.

8. Alanına ilişkin bilimsel ve güncel konular hakkında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyerek edindikleri ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilirler.

9. Geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kurarak toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik ve kimlik sorunlarına çok yönlü bakabilme kabiliyetine sahiptir.

10. Tarih alanında , bireysel ve grup çalışması yapabilme ve konuları tartışabilme yeteneğine sahiptir.

11. Alanında edindikleri bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler uygular.

12. Tarihi konularda aldığı birikimle jeopolitik, statejik ve siyasi alanlarda danışmanlık yapar.

13. Türkiye Cumhuriyeti ve dünya meselelerine vakıf, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, çözüm üretebilen bir bilgi birikimine sahiptir.

14. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahiptir.

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik